Vivid Audio

Vivid Audio Giya G1 Spirit Loudspeaker - pair

R 1,330,000.00

Vivid Audio Giya G2 Series 2 Loudspeaker - pair

R 915,600.00

Vivid Audio Giya G3 Series 2 Loudspeaker - pair

R 697,200.00

Vivid Audio Giya G4 Series 2 Loudspeaker - pair

R 574,000.00

Vivid Audio KAYA 90 Floorstanding Speaker - Pair

R 448,000.00

Vivid Audio KAYA 45 Floorstanding Speaker - Pair

R 308,000.00

Vivid Audio KAYA 25 Floorstanding Speaker - Pair

R 196,000.00

Vivid Audio Kaya S12 Bookshelf Speaker - pair

R 128,000.00