Vivid Audio

Vivid Audio Giya G1 Spirit Loudspeaker - pair

R 1,290,000.00

Vivid Audio Giya G2 Series 2 Loudspeaker - pair

R 750,000.00

Vivid Audio Giya G3 Series 2 Loudspeaker - pair

R 600,000.00

Vivid Audio Giya G4 Series 2 Loudspeaker - pair

R 494,000.00

Vivid Audio KAYA 90 Floorstanding Speaker - Pair

R 390,000.00

Vivid Audio KAYA 45 Floorstanding Speaker - Pair

R 270,000.00

Vivid Audio KAYA 25 Floorstanding Speaker - Pair

R 150,000.00

Vivid Audio Kaya S12 Bookshelf Speaker - pair

R 120,000.00